Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 403tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Võ Nguyên Giáp - ch.b. ; Đặng Xuân Kỳ - b.s. ; Nguyễn Văn Trung - b.s. ; Trần Thành - b.s. ; Nguyễn Huyên - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường của Hồ Chí Minh là đúng đắn và sáng tạo. Chỉ có kiên định con đường đã lựa chọn mới có thể đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” ra đời trên cơ sở nghiên cứu đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” có mã số MX.02.01 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước KX.02. Đây là đề tài có quy mô rộng lớn, nội dung rất phong phú, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

Cuốn sách gồm Lời mở đầu, ba phần với mười chương, đã trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ những đóng góp mới về quá trình hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-855499.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: