Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự

Tác giả: Hà Huy Thông

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 136tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Công tác cán bộ

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận trọng yếu trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, là một đóng góp rất có giá trị vào việc phát triển và làm phong phú thêm đạo đức học Mác - Lê Nin. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự nói riêng, bao gồm nhiều nội dung rộng lớn và hết sức sâu sắc. Hệ thống quan điểm của Người về vấn đề này rất toàn diện, trong đó trọng yếu nhất là: Vai trò của đạo đức đối với người cán bộ quân sự; Các chuẩn mực đạo đức cơ bản, những yêu cầu đạo đức trong các mối quan hệ đặc trưng, các phương châm và các phương pháp rèn luyện đạo đức của người cán bộ quân sự.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự” được chia thành hai chương

Chương 1: Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự

Chương 2: Một số vấn đề chủ yếu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ quân sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-400189.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: