Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước khi nước còn chưa nguy

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước khi nước còn chưa nguy

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 246tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử; Giữ nước; Việt Nam

Tư tưởng giữ nước khi nước còn chưa nguy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận trong tư tưởng của Người, là hệ thống luận điểm, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản của sự nghiệp giữ nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm giữ nước từ khi nước chưa nguy, quan hệ gắn bó chặt chẽ, không tách rời với sự nghiệp xây dựng đất nước và toàn bộ tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước khi nước còn chưa nguy” trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước khi nước còn chưa nguy trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Qua các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như thông qua quá trình Người lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc giữ nước, kháng chiến chống xâm lược của dân tộc ta, phân tích những nội dung cơ bản và những vấn đề cơ bản khi vận dụng tư tưởng giữ nước từ khi nước chưa nguy của Người trong tình hình mới.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-680834.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: