Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tác giả: Bùi Văn Nam

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 324tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Vai trò; Nhân dân; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá. Người là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Người luôn khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Người luôn thể hiện tình cảm quý trọng nhân dân và chăm lo xây dựng lực lượng toàn dân tham gia vào cuộc cách mạng.

Để hiểu rõ thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Sự thật đã cho ra mắt cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Cuốn sách phân tích một cách sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; Khẳng định nhân dân là nguồn gốc sức mạnh, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; Phân tích lịch sử hình thành và những vấn đề đặt ra đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Đề ra phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-796802.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: