Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945

Tác giả: Lê Văn Thái

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 247tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lực lượng vũ trang; Cách mạng giải phóng dân tộc; Việt NamTác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945” được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn từ tháng 2/19360 đến tháng 8/1945 - Giai đoạn hình thành những quan điểm rất cơ bản không chỉ soi sáng cho thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang lúc bấy giờ mà còn tiếp tục soi sáng cho các giai đoạn lịch sử kế tiếp nhằm tiếp tục củng cố nền tảng của quân đội và vận dụng, phát triển những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và củng cố quốc phòng toàn dân hiện nay.

Cuốn sách được biên soạn thành ba chương:

Chương I: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam

Chương II: Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945

Chương III: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.


Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-259583.html