Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Ngọc Vĩnh

Thông tin xb: Huế: Đại học Huế, 2016

Mô tả vật lý: 331tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng triết học; Đổi mới

Cuốn sách “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam” ra đời nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu,… tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.

Toàn bộ các bài viết của tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí, tập san nghiên cứu khoa học và các kỷ yếu của các Hội thảo khoa học từ năm 1998-2016.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp, đặc điểm nghiên cứu của tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Chương 1: Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo và đổi mới của Hồ Chí Minh

Chương 2: Một số tư tưởng triết học cụ thể của Hồ Chí Minh

Chương 3: Vận dụng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-728413.html