Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2016

Mô tả vật lý: 471tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng; Xã hội; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b.; Đinh Quang Thành; Phùng Thanh; …

Tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn” ra đời nhân kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015).

Tập hợp hơn 30 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới gồm: Quan điểm tính tất yếu, mục tiêu xây dựng xã hội mới; Các quy luật nội tại của xã hội mới; Các lĩnh vực cần xây dựng như xây dựng chế độ chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng văn hoá, đạo đức, con người mới; các động lực và điều kiện đảm bảo xây dựng xã hội mới...

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-689305.html