Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

Tác giả: Trần Thị Minh Tuyết

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2015

Mô tả vật lý: 247tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Sách chuyên khảo

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng trong tư tưởng cách mạng của Người. Tư tưởng đó được hình thành phát triển trong quá trình giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối cách mạng và phương pháp cách mạng, xuất phát từ đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là kết quả hoạt động tư duy và thực tiễn trong những điều kiện lịch sử nhất định của đất nước và thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng quân sự dân tộc, tinh hoa quân sự của nhân loại trong đó đặc biệt là lý luận quân sự Mác-Lênin. Chính lý luận quân sự Mác-Lênin là nguồn gốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự ra đời và phát triển của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX (1920-1930), một số quan điểm quân sự Hồ Chí Minh đã hình thành như vấn đề khởi nghĩa vũ trang, vấn đề thành lập quân đội của Đảng Cộng sản. Những năm sau đó, Hồ Chí Minh đã xây dựng lý luận về khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng, về lực lượng vũ trang nhân dân và một số quan điểm bước đầu về quốc phòng toàn dân.

Cuốn sách “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh” trình bày khái niệm, đặc điểm, cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Chương 2: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Chương 3: Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-685815.html