Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Phạm Hồng Sơn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1998

Mô tả vật lý: 98tr, 19cm

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng trong tư tưởng cách mạng của Người. Tư tưởng đó được hình thành phát triển trong quá trình giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối cách mạng và phương pháp cách mạng, xuất phát từ đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX (1920-1930), một số quan điểm quân sự Hồ Chí Minh đã hình thành như vấn đề khởi nghĩa vũ trang, vấn đề thành lập quân đội của Đảng Cộng sản. Những năm sau đó, Hồ Chí Minh đã xây dựng lý luận về khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng, về lực lượng vũ trang nhân dân và một số quan điểm bước đầu về quốc phòng toàn dân.

Có thể thấy quá trình hình thành tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn liền với đường lối chính trị quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam; Gắn với cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc tiến bộ trên thế giới vì hòa bình và phát triển.

Cuốn sách Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minhgồm các khái niệm, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Quan điểm toàn dân trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Khởi nghĩa vũ trang toàn dân, giúp bạnđọc nắm được tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là gì?Nhữngnội dung chính của tư tưởngtrong các trạng thái đấu tranh vũ trang, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang; Giá trị cần phát huy hiện nay và sau này.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-105897.html