Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Văn Trà

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1994

Mô tả vật lý: 101tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng quân sự; Quân sự; Hồ Chí Minh

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, một bộ phận quan trọng trong tư tưởng cách mạng của Người, là kết quả của hoạt động tư duy và thực tiễn trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam và thế giới, là sự kế thừa xuất sắc truyền thống quân sự của dân tộc và của nhân loại. Trong thực tiễn, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng cho đường lối quân sự của Đảng trở thành ngọn đuốc soi đường của hoạt động quân sự và đấu tranh vũ trang của nhân dân ta. Tư tưởng đó được thực tiễn lịch sử Việt Nam khẳng định là đúng đắn và sáng tạo. Tư tưởng đó đã trở thành hạt nhân của tư tưởng quân sự Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục chỉ dẫn cho mọi hành động của Đảng ta và nhân dân ta trong lĩnh vực hoạt động quân sự, đấu tranh vũ trang, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay luôn gắn với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, gắn với xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước.

Cuốn sách “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh” được xuất bản nhằm khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Sách gồm 3 phần:

Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Phần 2: Nội dung chủ yếu của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Phần 3: Giá trị tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-76844.html