Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Lê Văn Yên

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2009

Mô tả vật lý: 151tr., 21cm

Từ khóa: Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; Hoạt động cách mạng

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã nhận thức đúng đắn và sâu sắc lời chỉ dẫn của của học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản. Vấn đề thành lập ở Việt Nam một Đảng Cộng sản được Người thực hiện một cách khoa học và sáng tạo. Đảng do Người sáng lập là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đồng thời đề ra được cương lĩnh cách mạng đúng đắn ngay từ đầu.

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng ở một nước thuộc địa đã được thực tế cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới trong thế kỷ XX chứng minh là đúng đắn và khoa học. Đây là cống hiến quan trọng của Người vào kho tàng lý luận Mác-Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới ở một nước thuộc địa - một lĩnh vực quan trọng thuộc chiến lược cách mạng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt những năm qua từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc đổi mới phát triển đất nước đã giành được những thành tựu quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng ta để vận dụng vào giai đoạn cách mạng hiện nay là việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn.

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” tổng kết những bước biến chuyển trong tư tưởng và những dấu ấn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ một thanh niên yêu nước trở thành một người chiến sỹ Cộng sản vĩ đại.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương 1. Hồ Chí Minh - Từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản.

Chương 2. Hồ Chí Minh hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế.

Chương 3. Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-420892.html