Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Giai đoạn 1941-1945

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh: Giai đoạn 1941-1945

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: Gia Lai: Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 311tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lịch sử; Hoạt động cách mạng; Biên niên sự kiện

Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã trở thành một người cộng sản Nguyễn Ái Quốc, một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương và là người chiến sĩ cộng sản quốc tế. Người trở về Tổ quốc với mong muốn giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước đang chìm trong lầm than và bị áp bức. Giai đoạn 1941 1945 chỉ có 5 năm ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng và quyết định đối với sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Giai đoạn 1941-1945” ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dạng tư liệu mới nhất, cung cấp cho bạn đọc hình dung các hoạt động của Người diễn ra theo năm tháng, sử dụng một số đoạn trích hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng đã có vinh dự được phục vụ, gặp gỡ Người trong những năm tháng lịch sử ấy, và giới thiệu 134 bài thơ trong tập “Nhật ký trong tù” do Người sáng tác khi bị giải qua các nhà lao ở Trung Quốc.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc quan tâm và tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-495320.html