Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh -Biên niên hoạt động 1930-1941

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động 1930-1941

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: H. : Văn hóa thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 239tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hoạt động cách mạng; Lịch sử; Việt Nam; Biên niên sự kiện

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động 1930-1941” ghi lại quá trình hoạt động cách mạng vô cùng phong phú, sinh động của Nguyễn Ái Quốc trong gian đoạn 1930-1941, kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến năm 1941.

Quá trình hoạt động được xây dựng theo phương thức biên niên, có trích dẫn một số tài liệu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng như hồi ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, minh họa rõ nét cho bạn đọc hiểu được thời kỳ cách mạng khó khăn và gian khổ mà Người đã trải qua để xây dựng nền móng cho Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc chiến đáng đuổi ngoại xâm, lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho bạn đọc muốn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh trong giai đoạn lịch sử 1930-1941.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-436594.html