Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923

Tác giả: Nguyễn Phan Quang

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2005

Mô tả vật lý: 252tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Phong trào giải phóng dân tộc; Pháp

Từ năm 1911 là năm rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đến năm 1923 là năm vượt biên giới nước Pháp sang Liên Xô, chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống liên tục một nửa thời gian ở trên đất Pháp. Với tên Nguyễn Ái Quốc, Người vừa lao động vừa hoạt động cách mạng. Người đã tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, trở thành chiến sĩ cộng sản Quốc tế và gia nhập Quốc tế Cộng sản.

Sự kiện Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp đánh dấu một bước ngoặt trong đời hoạt động cách mạng của Người, bước ngoạt từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, bước ngoặt đứng hẳn về chủ nghĩa Mác-Lênin và Quốc tế Cộng sản.

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923” giới thiệu những tư liệu mới khai thác từ kho lưu trữ ở Pháp, góp phần tìm hiểu thêm về công lao to lớn và tài năng ứng phó với mọi tình huống phức tạp, vượt qua bao gian nguy, thử thách của Bác Hồ kính yêu ở tuổi thanh niên trong nhữngnăm tháng Người đi tìm đường cu nước, đặc biệt giới thiệumột số tư liệu liên quan đến hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1923, thể hiện mối quan hệ giữa Đảng Cộng Sản Pháp với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-261611.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: