Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trung

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 179tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo Khổng; Sự nghiệp cách mạng

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình Nho học, từ nhỏ đã được giáo dục theo những chuẩn mực đạo đức của Nho gia, cùng các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam.

Hồ Chí Minh đã chủ động kế thừa các giá trị đạo đức của Khổng giáo, phát huy và bổ sung những nội dung mới để xây dựng nên các chuẩn mực đạo đức cán bộ cách mạng Việt Nam, góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng.

Nho giáo là một học thuyết chính trị, đạo đức, giáo dục, quản lý xã hội ra đời và giữ địa vị thống trị trên kiến trúc thượng tầng của chế độ phong kiến Trung Hoa suốt mấy nghìn năm. Một trong những nguyên nhân thành công của Nho giáo là học thuyết này chú trọng giáo dục, đào tạo người quân tử, người làm quan phò vua giúp nước trên nền tảng đức trí song toàn. Hệ thống chuẩn mực đạo đức nào cũng có những điểm mạnh, điểm yếu nhưng phải khẳng định rằng, chuẩn mực đạo đức của người làm quan, người quân tử, kẻ sĩ trong thiên hạ do Nho giáo đặt ra và rèn giũa con người có khá nhiều yếu tố tích cực, có giá trị không chỉ đối với xã hội phong kiến mà còn có giá trị cần bảo tồn và gìn giữ ở xã hội hiện đại.

Để nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách “Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” do TS Hoàng Trung chủ biên nhằm trình bày những nội dung cơ bản của đạo đức Nho giáo và những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển những tư tưởng tích cực của đạo đức Nho giáo trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Kế thừa, vận dụng tư tưởng đạo đức có ảnh hưởng nho giáo của Hồ Chí Minh vào giáo dục, rèn luyện đạo đức ở nước ta hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-648113.html