Triết lý hành động Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Triết lý hành động Hồ Chí Minh

Tác giả: Yên Ngọc Trung

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020

Mô tả vật lý: 278tr.; 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự thông thái, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn hóa nhân loại, các hệ tư tưởng, trường phái triết học trên thế giới, trên nền tảng của triết lý truyền thống dân tộc để hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc và triết lý phát triển đất nước.

Triết lý hành động Hồ Chí Minh biểu hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là qua hành động thực tiễn, bài nói, bài viết, qua phong cách, lối sống, cách đối nhân xử thế, thái độ, cử chỉ của Người.

Triết lý hành động Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, động cơ và trách nhiệm đúng đắn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cuốn sách Triết lý hành động Hồ Chí Minh gồm 3 chương:

Chương I: Khái niệm, cơ sở hình thành, bản chất triết lý hành động Hồ Chí Minh.

Chương II: Nội dung cơ bản của triết lý hành động Hồ Chí Minh.

Chương III: Giá trị dân tộc và thời đại của triết lý hành động Hồ Chí Minh.

Cuốn sách cung cấp tài liệu cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận, giá trị dân tộc và thời đại của Triết lý hành động Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-860766.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: