Tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tác giả: Trương Minh Dục

Thông tin xb: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000

Mô tả vật lý: 292tr, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam, tinh hoa văn hóa phương Đông, phương Tây với chủ nghĩa Mác-Lênin, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở thế giới quan và phương pháp luận đề ra đường lối cách mạng Việt Nam: Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội (giai cấp), giải phóng con người.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ra đời nhân dịp Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nội dungchia thành bốn phần:

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam

Phần thứ hai: tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và nhà nước qua từng thời kỳ cách mạng

Phần thứ ba: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh tổng hợp trong cách mạng Việt Nam

Phần thứ tư: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong quá trình cách mạng.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-125064.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: