Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

Tác giả: Lương Minh Cừ

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 299tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Con người

Cuốn sách ra đời góp phần nghiên cứu tư tưởng của Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện lý luận phục vụ công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu của thời đại mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nghiên cứu làm rõ một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thực hiện mục tiêu giải phóng con người ở nước ta hiện nay. Góp phần giúp bạn đọc nghiên cứu và hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người nói riêng.

Tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người” được chia thành 3 chương:

Chương 1: Khái quát về vấn đề con người và giải phóng con người trong lịch sử triết học

Chương 2: Điều kiện, tiên đề hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

Chương 3: Vấn đề con người và giải phóng con người ở Việt Nam hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-639221.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: