Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

Tác giả: Phạm Hồng Chương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 329tr., 21cm

Từ khóa: Cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là ngọn cờ đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó nhân dịp kỷ niệm 58 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam” đã được xuất bản nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho bạn đọc.

Tác phẩm bao gồm những bài viết và chuyên luận khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh: Về con đường và mục tiêu; Về Đảng; Về mặt trận; Về chính trị; Về kinh tế; Về ngoại giao; Về quốc tế; Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-223479.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: