Tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý quân sự

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý quân sự

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 191tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tâm lý; Quân sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng, phát triển vượt bậc cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng nhà nước và nhân dân giao phó.

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân trong điều kiện mới. Nhà xuấn bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý quân sự”.

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý quân sự. Đó là nhân cách quân nhân, tâm lý tập thể quân nhân và tâm lý hoạt động quân sự. Ở mỗi phần, ngoài việc trình bày nội dung chính về tư tưởng, tâm lý quân sự Hồ Chí Minh, các tác giả còn dành dung lượng thoả đáng để đề cập tới các phương hướng, các con đường, biện pháp vận dụng những tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân hện nay. Tuy chưa bao trùm hết được toàn bộ tư tưởng tâm lý quân sự của Hồ Chí Minh, song những nội dung trong cuốn sách này là những phần cốt lõi nhất.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-400610.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: