Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đình Châu

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1999

Mô tả vật lý: 167tr, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di sản; Quân sự; Lực lượng vũ trang; Thể thao nhân văn.

Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự của Hồ Chí Minh là hiện thân của đường lối cách mạng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Cuốn sách “Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh” ra đời góp phần tìm hiểu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, nhất là trong khởi nghĩa vũ trang, trong chiến tranh cách mạng, trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nhằm vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay.

Sách được chia thành ba chương:

Chương I: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

Chương II: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

Chương III: Vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-60625.html