Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận Quân đội

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận Quân đội

Tác giả: Vũ Đình Tấn

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 262tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân đội; Công tác dân vận; Việt Nam

Trong nghị quyết 152/NQ- ĐUQSTW về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới, Đảng uỷ Quân sự trung ương xác định phương hướng: trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị , tham gia phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân…

Tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng cho công tác dân vận của quân đội nhân dân Việt Nam và phương hướng, yêu cầu giải pháp đổi mới công tác dân vận của quân đội trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nội dung cơ bản của cuốn sách “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận Quân đội”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương 1. Tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng cho công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chương 2. Phương hướng, yêu cầu đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chương 3. Một số giải pháp cơ bản đổi mới công tác dân vận của quân đội trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-404553.html