Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

Thông tin xb: H. : Lí luận Chính trị, 2018

Mô tả vật lý: 171tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tố Uyên - ch.b. ; Ngô Huy Tiếp

Từ khóa: Chủ quyền; Biển; Đảo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt NamBiển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển, đảo không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, là cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng, đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay” giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề này. Sách gồm ba nội dung chính: Một là, những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự vận dụng vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo với các nội dung cơ bản như: Xây dựng nội dung bảo vệ chủ quyền, xác định phương thức bảo vệ chủ quyền và xác định nguyên tắc trong bảo vệ chủ quyền. Hai là, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ năm 1945 đến nay -thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm. Ba là, phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ nay đến 2025. Trong đó nêu ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những phương hướng, giải pháp cũng như một số kiến nghị của tác giả trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta.

Trước sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta. Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trở thành nhiệm vụ vô cùng cấp bách đòi hỏi chúng ta cần phải kiên quyết, kiên trì, khéo léo và mềm dẻo để đảm bảo giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược mang tính cấp bách và then chốt.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-792336.html