Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

E-mail Print

VL14.01681

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

Tác giả: Tô Lâm

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 258tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Vai trò; Quần chúng nhân dân; Việt Nam

Kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng “trọng dân”, “thân dân”, “nước lấy dân làm gốc” trong lịch sử dân tộc và quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ địa hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”. “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát”, nhưng để đạt hiệu quả cao thì “việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Người,lực lượng vũ trang nhân dân đã luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tiềm năng và sáng kiến của nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ trật tự, an ninh.

Nhằm góp phần tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh”. Nội dung cuốn sách Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-765367.html