Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2004

Mô tả vật lý: 252tr., 21cm

Từ khóa: Bảo vệ tổ quốc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình và quê hương có truyền thống yêu nước. Khi lớn lên Người đã sớm thấu hiểu cảnh tôi đòi cực khổ của một người dân mất nước nên Người đã quyết định từ giã quê hương, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Trên lộ trình đó, Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với truyền thống hàng ngàn năm văn hiến, để tiếp cận những tinh hoa văn hóa nhân loại và đến với chủ nghĩa Mác-Lênin một cách tự giác. Sự kết tinh giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác-Lênin đã khởi nguồn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước. Hệ thống những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước đã và đang soi sáng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, trong điều kiện lịch sử mới của đất nước và thời đại, việc nghiên cứu, học tập để thấm nhuần, vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước nói riêng của Người càng có ý nghĩa quan trọng.

Để bạn đọc tiếp cận và tìm hiểu rõ hơn, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước” với những nội dung sau:

Chương 1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương 2.Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

Chương 3. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước trong giai đoạn mới của cách mạng.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-252486.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: