Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản trong quốc phòng, quân sự và đại đoàn kết

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản trong quốc phòng, quân sự và đại đoàn kết

Tác giả: Hà Huy Thông

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2011

Mô tả vật lý: 386tr., 21cm

Từ khóa: Quân sự; Quốc phòng; Quân đội; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản trong quốc phòng, quân sự và đại đoàn kết” được chọn lọc từ những chuyên đề nghiên cứu và các bài viết của tác giả đã được công bố, đăng tải trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học từ năm 2009 đến năm 2011.

Nội dung cuốn sách chủ yếu đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân; Chiến tranh nhân dân; Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, hiện đại; Về đoàn kết và sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc; Về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, cao đẹp; Về tầm nhìn chiến lược đối với con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

Sách được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Một số chuyên đề nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng, quân sự.

Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản trong xây dựng quân đội và đại đoàn kết.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-478650.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: