Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong cách mạng giải phóng dân tộc và lĩnh vực quân sự, quốc phòng

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong cách mạng giải phóng dân tộc và lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Tác giả: Hà Huy Thông

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2009

Mô tả vật lý: 271tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ; Quân đội; Chiến tranh; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá lớn của nhân loại. Người không những là lãnh tụ chính trị thiên tài mà còn là nhà quân sự kiệt xuất. Người là một hình mẫu cao đẹp, một tấm gương tuyệt vời về người chiến sĩ cách mạng và đã để lại di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong cách mạng giải phóng dân tộc và lĩnh vực quân sự, quốc phòng” được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản,trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc, về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc, về dự báo chiến tranh, về kháng chiến đi đôi với kiến quốc, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về đoàn kết quân dân, kỉ luật quân đội, về tư cách một người tướng...

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-412602.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: