Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh

E-mail Print

TV14.00080Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2003

Mô tả vật lý: 136tr., 19cm

Từ khóa: Chính trị; Quân đội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Cuộc đời hoạt động cách mạng cứu nươc cứu dân của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh là một nôi dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân, nằm trong tổng thể hệ thống quan điểm tư tưởng quân sự của Người, gắn với quá trình cách mạng Việt Nam do Người và Đảng ta lãnh đạo. Thể hiện sức mạnh cơ bản của dân tộc ta, phản ánh sâu sắc bản chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh” trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nội dung của nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh, những quan điểm của Người về sự khơi dậy, quy tụ, động viên và phát huy nhân tố chính trị trong chiến tranh nhân dân Việt Nam; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính trị - tinh thần của chiến tranh nhân dân và cán bộ, chiến sĩ quân đội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-223163.html