Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội - Lý luận và vận dụng

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội - Lý luận và vận dụng

Tác giả: Đàm Thế Vinh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2019

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác chính trị; Quân đội; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân- Đội quân chủ lực đầu tiên của Đảng, của Mặt trận Việt Minh được thành lập, là tổ chức quân sự tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.Cùng với đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đội cũng chính thức được xác lập.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị là một bộ phận quan trọng trong di sản quân sự mà Người để lại cho Đảng và quân đội ta. Tư tưởng đó mang tính khoa học và cách mạng, tính thực tiễn và nhân văn sâu sắc. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong năm qua đã chứng minh công tác chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát huy sức mạnh và hiệu quả to lớn trong việc củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trước sự tiến công của kẻ thù trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đảm bảo cho quân đội thực sự của dân, do dân, vì dân.

Cuốn sách chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội - Lý luận và vận dụngtrình bày, làm rõ giá trị và đặc điểm những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích thực trạng và xác định những vấn đề đang đặt ra, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-830577.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: