Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trang

Thông tin xuất bản: H. : Lao động

Mô tả vật lý: 2003. - 525tr. ; 27cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam

Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là tài sản vô giá của Đảng và của cả dân tộc, gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Phần thứ ba: Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-220599.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: