Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trang

Thông tin xb: H. : Lao động, 2000

Mô tả vật lý: 278tr, 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh ; Nguyễn Khánh Bật ; Nguyễn Bá Linh ; Mạch Quang Thắng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ra đời và phát triển ở thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó hình thành ở Hồ Chí Minh từ đầu những năm 20 và đến mùa xuân năm 1930 với sự kiện Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã thành ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam liên tục giành những thắng lợi lịch sử suốt 90 năm qua.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phần 2: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ CHí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Phần 3: Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-126871.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: