Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Mậu Hãn

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 364tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Cách mạng giải phóng dân tộc

Thấm nhuần chủ nghĩa Mac – Lênin, trên con đường hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức được sức mạnh dân tộc. Người xác định cách mạng ở nước ta không phải là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất phản đế và điền địa mà là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Sự thay đổi chiến lược đã tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc trong một mặt trận chung, giành được thắng lợi lớn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, đem lại hòa bình trong độc lập, tự do và thống nhất.

“Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” tập hợp những chuyên luận khoa học của tác giả, trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác – Lenin, nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước rồi bắt tay vào sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-765373.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: