Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015)

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015)

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2015

Mô tả vật lý: 582tr., 27cm

Tác giả bổ sung: Tạ Ngọc Tấn ; Phùng Quang Thanh ; Trần Đại Quang ; Phạm Bình Minh

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị nhân văn; Kỉ yếu hội thảo

Tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)” được xuất bản nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định, trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người toát lên một giá trị hạt nhân, cốt lõi, xuyên suốt và trường tồn, đó chính là tư tưởng nhân văn cao đẹp, tư tưởng vì con người, vì sự giải phóng và phát triển toàn diện con người. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, nhiệt thành và không ngừng nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không vì mục đích nào khác ngoài độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, loại bỏ những cái ác, cái xấu, vì những giá trị “chân, thiện, mỹ” cho nhân dân, và nhân loại.

Cuốn sách góp phần đánh giá, làm sáng tỏ một cách sâu sắc, toàn diện những giá trị nhân văn và phát triển trong tư tưởng của Hồ Chí Minh; từ đó góp phần vận dụng sáng tạo và phát triển những giá trị nhân văn trong tư tưởng của Người vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-657254.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: