Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

E-mail Print

VL15.01177Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 211tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Đồng Xuân Quách - ch.b. ; Nguyễn Mạnh Hưởng - b.s. ; Lại Ngọc Hải - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ tổ quốc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng của Người, hình thành và phát triển trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, góp phần to lớn làm nên thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cũng như tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh là sự chỉ dẫn sâu sắc với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh lịch sử mới.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên những nội dung cơ bản qua từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cuốn sách còn đưa ra những vấn đề cơ bản về vận dụng tư tưởng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Người vào sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo tốt với bạn đọc, đặc biệt là những bạn đọc trực tiếp nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-327552.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: