Tư tưởng Hồ Chí Minh toả sáng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh toả sáng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tác giả: Phạm Văn Khánh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 230tr., 19cm

Từ khóa: Cách mạng XHCN; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lí luận chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại và vô cùng kính yên của Đảng và nhân dân ra. Tư tưởng của Người là sự kết tinh cao nhất giữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam.

Tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh toả sáng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam” được chia thành hai phần:

Phần I: Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Gồm các bài viếtquán triệt những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng trong thực tiễn cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay trên một số lĩnh vực cụ thể.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-268102.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: