Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng: Sách chuyên khảo

Tác giả: Bùi Hồng Cẩn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2014

Mô tả vật lý: 163tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Thị Huệ

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Căn cứ cách mạng; Căn cứ địa; Sách chuyên khảo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một “di sản tư tưởng, lý luận vô cùng to lớn và quý giá”; Trong đó, tư tưởng của Người về căn cứ địa cách mạng giữ một vị trí hết sức quan trọng, có nội dung phong phú, đặc sắc và ý nghĩa thiết thực đối với cách mạng Việt Nam. Đó là một yếu tố tạo tiền đề quan trọng, quyết định đưa cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945) đi đến thắng lợi hoàn toàn và tạo cơ sở để nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thành công.

Tư tưởng về xây dựng căn cứ địa, bao gồm việc chọn chỗ đứng chân, dự báo tình thế cách mạng trực tiếp và tập trung tuyên truyền, tổ chức, dồn sức người, sức của…

Tư tưởng về xây dựng căn cứ địa cách mạng được hình thành trong tư duy chiến lược của Nguyễn Ái Quốc vào những năm 1927-1928 và hơn mười năm sau khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, Người có dịp vận dụng thành công vào hoàn cảnh lịch sử nước ta.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng” trình bày cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng. Giá trị lí luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-627793.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: