Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người và sự vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người và sự vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Thị Hương

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 2017

Mô tả vật lý: 207tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Con người; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Trong hệ thống của tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về con người và xây dựng con người chiếm vị trí trung tâm, chứa đựng những giá trị khoa học to lớn. Tôn trọng con người, chăm lo hết mực cho hạnh phúc của con người là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người và sự vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay” gồm 3 chương.

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người.

Chương 2: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Chương 3: Một số định hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-738128.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: