Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử

Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2015

Mô tả vật lý: 398tr.: ảnh, 27cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử

Tác giả bổ sung: Nguyễn Hoàng Kỷ - tuyển chọn, b.s ; Lê Trung Kiên - tuyển chọn, b.s ; Nguyễn Hoà…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng lập mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Tác phẩm “Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử” được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung tác phẩm được chia thành bốn phần:

Phần thứ nhất: Nguyễn Ái Quốc với quá trình tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần thứ hai: Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1945) và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Phần thứ ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc (1945-1969)

Phần thứ tư: Một số câu hỏi - đáp về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-666383.html