Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 243tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Nếp sống; Phong cách

Tác giả bổ sung: Đinh Xuân Lâm; Nguyễn Huy Hoan; Phan Khanh; …

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân, nhất là công nhân, nông dân và những người tri thức cách mạng”.

Cuốn sách “Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam” nằm trong Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm các bài viết, bài nghiên cứu,… đã được chọn lọc, có chất lượng khoa học cao của các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu,… bàn về tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-436860.html