Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất

Thông tin xb: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017

Mô tả vật lý: 208tr.: ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương; Vũ Thị Kim Yến; Nguyễn Thị Bình

Từ khóa: Anh hùng dân tộc; Danh nhân văn hoá

Năm 1990, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Sự tôn vinh của UNESCO đã khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và thế giới. Văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời Người không ngừng sáng tạo văn hóa. Văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành trong cái nôi văn hóa dân tộc, nhất là trong quá trình Người đi tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất tập hợp theo biên niên các sự kiện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-767649.html