Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ quốc tế

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Hồ Chí Minh- Người chiến sĩ quốc tế

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 194tr., 19cm

Từ khóa: Sự nghiệp cách mạng; Chiến sĩ; Cách mạng vô sản

Năm 1990, tổ chức UNESCOđã tôn vinh Hồ Chí MinhAnh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hoá kiệt xuất”. Sự hiểu biết uyên bác về thế giới và những hoạt động quốc tế không mệt mỏi của Người là những nhân tố hàng đầu để Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh với danh hiệu cao quý đó. Trong cuộc đờihoạt động vĩ đại hơn nửa thế kỷ của mình, Hồ Chí Minh đã đặt chân tới nhiều xứ sở của hầu khắp năm châu bốn biển, đã viết nhiều về các nước từ Châu Á, Châu Âu qua Châu Phi và ti Châu Mỹ, đã tham gia hoạt động trong nhiều tổ chức quốc tế lớn, có quan hệ rộng rãi từ những người lao động bình thường đến các nhà hoạt động lớn về chính trị và văn hoá. Người thuộc trong số không nhiều các chính khách, các nhà hoạt động quốc tế có được “tầm vóc to lớn của những tư tưởng và sự nghiệp vì công cuộc giải phóng dân tộc”, “là hiện thân của khát vọng dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau” giữa các dân tộc.

Với mong muốn làm sáng tỏ thêm khía cạnh quốc tế trong cuộc đời cách mạng vĩ đại của Người. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh- Người chiến sĩ quốc tế” nhằm giới thiệu các bài viết của tác giả về chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động của Người trong các tổ chức quốc tế như Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Nông dân, Quốc tế Công hội đỏ…

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-267523.html