Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại

E-mail Print

413667Tên sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2019

Mô tả vật lý: 399tr. : ảnh màu ; 24cm

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại.

Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người sớm có tinh thần yêu nước, có ý chí quyết tâm giải phóng đồng bào. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Người đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911), đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin (1920), đến với con đường cứu nước. Với sự lựa chọn đúng đắn đó, Người đã từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, đã kiên trì hoạt động lý luận và thực tiễn, đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930); từng bước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, góp phần to lớn vào sự thắng lợi của sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa, sự nghiệp giải phóng nhân loại cần lao khỏi đói nghèo, đau khổ.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại bao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại.

Cuốn sách được chia thành 2 phần:

Phần 1: Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

Phần 2: Danh nhân văn hóa của thời đại.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-860654.html