Hồ Chí Minh - Biểu tượng độc lập của Việt Nam

E-mail Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng độc lập của Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 179tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Thị Thanh Hà - biên dịch, h.đ. ; Vũ Văn Đại - biên dịch, h.đ.

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Sách tham khảo

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và là vĩ nhân của thời đại. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp hài hoà với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Biểu tượng độc lập của Việt Nam” bao gồm các bài viết được sắp xếp hệ thống theo thứ tự thời gian từ khi Việt Nam tuyên bố độc lập năm 1945 đến khi đất nước thống nhất năm 1975, cơ bản tái hiện con người và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn lịch sử quan trọng.

Nội dung cuốn sách điểm về sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sự lãnh đạo sáng suốt của Người cùng những đóng góp cho phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, góp phần cung cấp thêm cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo tài liệu tham khảo có giá trị, phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thông tin với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-717644.html