Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc

E-mail Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc

Tác giả: Mạch Quang Thắng

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 270tr., 24cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc” gồm các bài viết nghiên cứu về nhân cách, quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh; Những vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế tài chính, công tác dân vận, chủ nghĩa dân tộc, giáo dục...

Cuốn sách nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ soi đường, chỉ lối cho dân tộc Việt nam đi lên trong một thế giới đầy biến động. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước Việt Nam càng đi vào chiều sâu thì giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ vai trò to lớn. Đó là giá trị lý luận - thực tiễn có tính chất hướng đích, thúc đẩy một cách tích cực cho những hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn dân ta”.

Cuốn sách nhằm cung cấp tư liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-744176.html