Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập

E-mail Print

Tên sách: Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý: XII, 946tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng chính trị; Đổi mới; Hội nhập

Tác giả bổ sung: Hà Minh Hồng; Phạm Ngọc Trâm; Võ Thị Xuân Hương; …

Cuốn sách “Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập” được xuất bản nhân Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/2018).

Gồm những nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng chính trị, hệ thống chính trị góp phần làm sáng tỏ quá trình hoạt động và những cống hiến của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị; Kế thừa và phát huy văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, tạo nên “sức mạnh mềm”, tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

Công trình được chia thành ba phần:

Phần 1: Cội nguồn và nền tảng tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Phần 2: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Phần 3: Kế thừa và phát huy giá trị tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-817214.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: