Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

Tác giả: Lê Văn Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2002

Mô tả vật lý: 235tr, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết quốc tế; Cách mạng giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận bao hàm nhiều lĩnh vực và rất phong phú. Tư tưởng đoàn kết quốc tế là một nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc” được chia thành 3 chương:

Chương I: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng vô sản quốc tế (1920-1930).

Chương II: Kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam (1930-1945).

Chương III: Những quan điểm cơ bản và giá trị thực tiễn của tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-159808.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: