Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết”

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết”

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 135tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng; Nhân cách; Đạo đức; Bài viết

Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam chính là nền tảng, cơ sở cho sự thống nhất trong khác biệt để Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp của một dân tộc, đất không rộng, người không đông, tiềm lực kinh tế, quân sự không lớn, song đã đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do; Tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết” tập hợp những bài báo, bài viết, tham luận khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Về tư tưởng, nhân cách lớn, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như việc vận dụng thành công tư tưởng của Bác trong đời sống thực tiễn cách mạng nước ta hơn nửa thế kỷ qua.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-686101.html