Nguyễn Ái Quốc -Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Nguyễn Ái Quốc -Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tác giả: Lương Minh Cừ

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2013

Mô tả vật lý: 299tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa yêu nước; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Sách chuyên khảo

Thế kỷ XX, hàng loạt sự kiện lớn đánh dấu sự lớn mạnh của cách mạng thế giới. Ở Việt Nam, sự phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự dn dắt củaBác Hồ và sự lãnh đạo của Đảng ta đã đưa dân tộc ta thoát khỏi kiếpnô lệ, góp phần thức tỉnh phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng Việt Nam đã đi từ không đến có, từ yếu đến mạnh, từ các phong trào yêu nước tới cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Con đường ấy phản ánh sự tiến bộ cả trong nhận thức và hành động của dân tộc Việt Nam- Được hình thành và phát triển mang tính quy luật của xã hội- Và gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.

Để góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong quá trình tìm kiếm con đường và thực hiện giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc -Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam”. Cuốn sách trình bày bối cảnh lịch sử và các tiền đề của sự chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin; Nội dung và thực chất quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc; Ýnghĩa và bài học lịch sử của quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-566300.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: