Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)

E-mail Print

Tên sách: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 235tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Xuân Mỹ - ch.b. ; Nguyễn Thành Long

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác-Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới - Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3/1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành ngọn đuốc lớn soi đường cho cách mạng Việt Nam sau này. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)” phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng; các tổ chức tiền thân của Đảng; Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-616462.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: