Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2004

Mô tả vật lý: 485tr., 3 tờ ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Chí Nhân - ch.b. ; Hoàng Cơ Quảng - b.s. ; Nguyễn Xuân Dung - b.s. ; Nguyễn Huy Toán - b.s. ; Nguyễn Minh Đức - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, đồng thời là một nhà chiến lược quân sự xuất sắc của dân tộc ta. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tư tưởng quân sự của cha ông, tinh hoa quân sự cổ kim của nhiều nước trên thế giới, quan trọng nhất là tư tưởng quân sự của chủ nghĩa Mác-Lênin được Hồ Chí Minh chọn lọc, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước và con người Việt Nam.

Ngày nay, tư tưởng quân sự đầy sức sống của Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị và dẫn dắt nhân dân ta, quân đội ta tiến lên trên con đường thắng lợi trong giai đoạn mới của cách mạng.

Năm 1990, nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam biên soạn.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 2: Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự

Phần 3: Thế giới ca ngợi sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-252490.html