Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Tác giả: Mai Văn Bộ

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1998

Mô tả vật lý: 383tr., 20cm

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đi lên một chiếc tàu viễn dương Pháp để đi sang phương Tây, tìm ra con đường giải phóng dân tộc mình khỏi ách áp bức bóc lột. Bước ngoặt cho lịch sử Việt Nam bắt đầu từ đây. Gian nan sống, học tập, quan sát xã hội phương Tây, Nguyễn Tất Thành đã có một cái nhìn khái quát về xã hội này và ý thức được một số vấn đề lớn của thời đại mình đang sống, để tìm ra được con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Sự chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của Người khi Nguyễn Ái Quốc đọc được Dự thảo Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Người đã đưa ra được quan điểm của mình dựa trên cơ sở phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam.

Cuốn sách “Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh” là cuốn sách theo dạng hồi ký ghi lại hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ năm 1911 với 30 năm bôn ba, gian khổ ở nước ngoài đến năm 1946, giành được độc lập và tự do cho dân tộc.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-106446.html