Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

E-mail Print

Tên sách: Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 195tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam; Bài viết

Kết tinh truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của thời đại chúng ta - vì vai trò lớn lao của Người đối với sự phát triển của lịch sử việt Nam và đóng góp to lớn của Người cho tiến trình lịch sử nhân loại.

Với Việt Nam, Hồ Chí Minh đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc - từ thân phận một dân tộc nô lệ thành một dân tộc độc lập, tự do. Với thế giới, Người đã góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng ngời.

Nội dung cuốn sách “Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” gồm nhiều bài viết của các tác giả về giá trị khái quát của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, độc lập, tự do, đại đoàn kết dân tộc, đạo đức cách mạng, khát vọng hoà bình, hạnh phúc và tiến bộ xã hội. Cuốn sách là nguồn tài liệu giúp độc giả nghiên cứu, thảo luận về những di sản văn hóa, tinh thần vô giá mà Người để lại; Để cho những di sản này mãi mãi soi đường cho chúng ta đi đến tương lai tươi sáng của nhân loại.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-439656.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: